دانستنی ها

این روزها بازار امتحانات و درس خواندن ها داغ است، در این میان خیلی ها از فشار درسی دچار ضعف و خستگی می شوند. البته این نکته قابل تامل است که طبق بسیاری از تحقیقات، میزان طبیعی و نه مزمنِ استرس نه تنها مخرب نیست بلکه باعث افزایش تمرکز و تقویت حافظه هم می شود. هورمون های استرس یعنی