اشتباهات رایج و نکات

استرس، واکنش طبیعی به شرایط سخت و پرفشار است، این واکنش روی بدن هر فرد اثرات مختلفی می گذارد. در برخی افراد باعث اشتهای کاذب و در برخی موجب بی اشتهایی می شود. اما این تمام داستان نیست.