خواص مواد غذایی

حافظه­ ی انسان نیز مانند بخش های دیگرِ بدن، تحت تاثیر مواد غذایی و سبک زندگی انسان قرار دارد.

با وجود اینکه کهولت سن، استرس، مصرف سیگار و دخانیات، تغذیه نامناسب، ضربه به مغز و یا سایر عوامل می توانند به سیستم حافظه صدمه وارد کنند، اما امکان تقویت و یادگیری در این سیستم نیز وجود دارد. یکی از این راه ها که به شدت تحت تاثیر زندگی روزمره ی ما

خواص مواد غذایی

این روزها بازار امتحانات و درس خواندن ها داغ است، در این میان خیلی ها از فشار درسی دچار ضعف و خستگی می شوند. البته این نکته قابل تامل است که طبق بسیاری از تحقیقات، میزان طبیعی و نه مزمنِ استرس نه تنها مخرب نیست بلکه باعث افزایش تمرکز و تقویت حافظه هم می شود. هورمون های استرس یعنی